Jag är inte längre rädd för Cytotec vid förlossningen

by Sofia Grenevall


I Onsdagskväll träffade jag min barndomsvän som numera arbetar inom gynekologi och som förlossningsläkare. Hon var i Stockholm för att gå en kurs i hur man kan minska skadorna på kvinnan vid förlossningen och självklart var jag tvungen att diskutera  Cytotec med henne.  Jag är igångsatt under båda mina tidigare graviditeter och har blivit orolig när jag läst och hört om de senaste "larmrapporterna" om Cytotec i samband med igångsättningar av förlossningar. När jag tog upp ämnet med min barnmorska förra veckan kunde hon inte göra mig speciellt lugn förutom att hon sa: - "Det är det vi använder på SÖS och har använt under de senaste åren och att det är kopplat till mindre biverkningar än det som jag fått under mina igångsättningar 2005 & 2006." Mer information eller fakta än så fick jag inte.

Men efter att ha pratat med Maria och hennes kollega som också arbetar inom samma område samt att hon länkade denna artikel från Expressen till mig så känner jag mig lugn igen.

Det intressanta är varför Pfizer, som är ett Amerikanskt bolag inte vill gå ut med att detta läkemedel används med lyckade resultat inom gynekologi och förlossningar. Detta läkemedel år ju också kopplat till aborter och då pratar vi helt plötsligt politik också! Plus att det är så liten en mängd av detta läkemedel som används vid en igångsättning av förlossning så det ekonomiska intresset i detta fall minskar?!

Ur Expressen söndagen den 24e november

Rädslan för Cytotec saknar proportioner

"Cytotec har visat sig vara mest effektivt och inte förenat med allvarliga biverkningar", skriver Charlotta Grunewald, överläkare på kvinnokliniken vid Karolinska universitetssjukhuset. 

Vi kan inte avstå från det vetenskapligt mest effektiva och säkraste läkemedlet bara för att läkemedelsverket inte godkänt det, skriver Charlotta Grunewald.

Efter den uppmärksammade kritiken i bland annat Sveriges Radio mot att läkemedlet Cytotec används vid förlossningar ska nu socialstyrelsen inleda en granskning. Radioprogrammet Kaliber har i sin granskning hävdat att läkemedlet kan leda till kraftiga värkar, för snabba förlossningar och brusten livmoder - och den debatt som följt har naturligtvis skapat stor oro bland många blivande mammor.

Jag välkomnar socialstyrelsens granskning och hoppas att den kan bidra till att mildra oron kring Cytotec, som används på många sjukhus för att sätta i gång förlossningar.

Som läkare är vi måna om att alltid göra det bästa för våra patienter. Inom kvinnosjukvården finns områden där vi skulle kunna rädda liv om våra patienter fick den hjälp de behöver i vissa kritiska skeden i livet, till exempel under graviditet.

Ur ett globalt perspektiv dör kvinnor fortfarande i onödan i anslutning till graviditet och förlossning, där de vanligaste orsakerna är blödning efter förlossning eller komplikationer efter osäkra aborter. Detta beror i stor utsträckning på att enkla åtgärder och läkemedelmedel inte ges i rätt tid. Här kommer misoprostol som ingår i magsårsmedicinen Cytotec in i bilden.

Det är ett medel som är registrerat mot magsår men som i ett mycket stort antal vetenskapliga publikationer visat sig ha god effekt även vid andra tillstånd, som till exempel vid medicinska aborter, mot kraftig blödning efter en förlossning och för igångsättning av förlossning. Jämfört med andra liknande preparat har Cytotec visat sig vara mest effektivt och inte förenat med allvarliga biverkningar. Ett flertal randomiserade kontrollerade studier av igångsättning av förlossning har visat fler lyckade igångsättningar och färre kejsarsnitt, och mindre antal allvarliga komplikationer med Cytotec jämfört med andra motsvarande hormonliknande medel (prostaglandiner).

Rädslan för att livmodern ska spricka har framförts som argument mot användning av just Cytotec, men forskningen visar att risken är större vid användning av andra medel.

Cytotec är säkert om det används i låga doser via en tablett upplöst i vatten som sväljs ner.

Läkemedelsverket har gjort en analys av hur det fungerar att lösa upp en tablett i vatten och kom fram till att detta fungerar bra enligt europeiska kvalitetsmått.

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi, SFOG, med stöd av internationella motsvarigheter, SBU samt världshälsoorganisationen, WHO, anser att det finns tillräckligt vetenskapligt underlag och beprövad erfarenhet att använda detta medel.

Varför används då Cytotec som så kallad "off-labelbehandling" - alltså att medlet inte har registrerats och bedömts som godkänt på denna indikation? Registrering av ett läkemedel på en viss indikation (för ett visst användnings- område) bygger på att läkemedels- företaget ansöker om detta.

Läkemedelsverket gör sedan en bedömning angående effektivitet och säkerhet. För företaget innebär detta ibland betydande kostnader. Det finns därför ett motstånd från läkemedelsindustrin att ansöka om registrering av "gamla läkemedel" på nya indikationer. Användningen av de senare sker därför ofta "off label".

Över hälften av de läkemedel som används inom förlossningsvården är gamla, beprövade och används "off label" utan registrering.

Långt viktigare än en registrering är att användningen av ett läkemedel sker evidensbaserat, det vill säga att det läkemedel som har högst effektivitet och säkerhet används. Den bedömningen är alla läkare skyldiga att göra och regleras i riktlinjer och föreskrifter.

Läkemedelsföretaget Pfizer, som säljer Cytotec har aldrig ansökt om annan indikation än den mot magsårsbehandling. Det kan finnas ekonomiska skäl till detta, eftersom användningsområdet inom kvinnosjukvården säkert inte är lika lönsamt som magsårsbehandling. Vi kan dock inte bortse från det faktum att aborter är en kontroversiell fråga, inte minst i länder med starkt religiöst inflytande och att företaget därför hellre väljer att undvika dålig publicitet genom att helt enkelt avstå från att lyfta fram andra indikationer.

Läkemedelsföretagen ansöker om registrering av nya, dyra läkemedel och inte, som i fallet Cytotec, av äldre läkemedel med nya indikationer eller läkemedel som används i akuta situationer och därmed mera sällan.

Frånvaro av godkännande från läkemedelsverket betyder inte att vi med stöd av vetenskapliga rapporter kan avstå från att välja det mest effektiva och minst skadliga läkemedlet, allt för våra patienters bästa.

CHARLOTTA GRÜNEWALD
 är docent och överläkare på kvinnokliniken vid Karolinska universitetssjukhuset.